Harmonogram klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Na miesiąc przed końcem roku szkolnego nauczyciele informują uczniów,
  a wychowawcy rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną ( pisemnie).
 2. Do 15 czerwca (poniedziałek) – nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika oceny przewidywane z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
 3. Do 16 czerwca (wtorek) wychowawcy kontrolują kompletność wpisów dotyczących ocen przewidywanych dokonanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
  w e- dzienniku, a następnie informują rodziców o możliwości zapoznania się
  z ocenami. 
 4. Do 17 czerwca, do godz. 15.00 (środa) – rodzice, którzy tak uznają, składają do nauczyciela przedmiotu lub do wychowawcy ( jeśli sprawa dotyczy oceny zachowania) pisemny wniosek o  umożliwienie uczniowi ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej, określając, o jaką ocenę chce się ubiegać ( zgodnie
  z zapisami § 39 i  § 40 Statutu)
 5. Nauczyciel (w przypadku ocen z zajęć edukacyjnych) bądź wychowawca
  (w przypadku oceny zachowania) podejmuje decyzję, informuje o niej ucznia oraz rodzica i ewentualnie przeprowadza wymagane prawem czynności.
 6. Do 19 czerwca (piątek) – nauczyciele dokonują klasyfikacji rocznej.
 7. Do 22 czerwca, do godz. 13.00 – rodzic może zgłosić pisemnie zastrzeżenia
  do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych bądź zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dalsze kroki określają zapisy Statutu Szkoły.
 8. 23 czerwca (wtorek)  – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
 9. 26 czerwca  -  zakończenie roku szkolnego. Organizacja tego dnia uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej i zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

 

 

W każdym przypadku opisanym powyżej, jeśli jest mowa o formie pisemnej (pisma, wniosku, informacji), należy tego dokonać za pośrednictwem wiadomości
w e-dzienniku
bądź przesyłając maila na oficjalny adres szkoły:              sp_maniowy@czorsztyn.pl