Harmonogram klasyfikacji rocznej:
1. Co najmniej na miesiąc przed końcem roku szkolnego (czyli do 24 maja 2022 r.) nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną ( pisemnie).
2. Do 13 czerwca (poniedziałek) – nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika oceny przewidywane z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
3. Do 14 czerwca (wtorek) wychowawcy kontrolują kompletność wpisów dotyczących ocen przewidywanych dokonanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w e- dzienniku, a następnie informują rodziców o możliwości zapoznania się z ocenami.
4. Do 15 czerwca, do godz. 15.00 (środa) – rodzice, którzy tak uznają, składają do nauczyciela przedmiotu lub do wychowawcy ( jeśli sprawa dotyczy oceny zachowania) pisemny wniosek o umożliwienie uczniowi ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej, określając, o jaką ocenę chce się ubiegać ( zgodnie z zapisami § 39 i § 40 Statutu)
5. Nauczyciel (w przypadku ocen z zajęć edukacyjnych) bądź wychowawca
(w przypadku oceny zachowania) podejmuje decyzję, informuje o niej ucznia oraz rodzica i ewentualnie przeprowadza wymagane prawem czynności.
6. Do 17 czerwca (piątek) – nauczyciele dokonują ostatecznej klasyfikacji rocznej.
7. Do 20 czerwca (poniedziałek), do godz. 13.00 – rodzic może zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych bądź zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dalsze kroki określają zapisy Statutu Szkoły.
8. 21 czerwca (wtorek), godzina 15. 30 – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
9. 24 czerwca (piątek) - zakończenie roku szkolnego. Szczegółowa organizacja tego dnia zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.


Jednocześnie przypominam, że, zgodnie z ustaleniami dokonanymi na początku roku szkolnego, 22. 06; 23. 06 2022 r. (środa, czwartek przed końcem roku) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tym czasie zapewnia opiekę świetlicową, jeśli rodzic zgłosi taką potrzebę. Druk (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły) należy złożyć w sekretariacie do poniedziałku, 20 czerwca 2022r., do godziny 15.00.
 
Jadwiga Wolska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach