PROCEDURY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

OGÓLNE INFORMACJE 

Trzy najbardziej charakterystyczne symptomy koronawirusa według Światowej Organizacji Zdrowia to: 

 • kaszel, 
 • wysoka gorączka, 
 • duszności i płytki oddech. 

Do rzadszych symptomów należą: ból mięśni, uczucie rozbicia, ból głowy, ból gardła. 

Jak szybko pojawiają się objawy?

Symptomy choroby stają się zwykle widoczne między 2 a 10 dniem po kontakcie z nosicielem. Ten czas może wydłużyć się jednak nawet do 24 dni. Czynnikiem, który dodatkowo i znacznie utrudnia kontrolę nad wirusem jest fakt, że nosicielem wirusa może być także osoba, która sama nie zachorowała, a zatem nie zdradza żadnych symptomów. 

Jak chronić się przed koronawirusem? 

Podobnie, jak grypa, także koronawirus COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Gdy zakażona osoba kichnie lub zakaszle, kropelki śliny zawierające wirusa lądują na otaczającej go powierzchni. Stamtąd przedostają się na dłonie innych ludzi, a potem do ich organizmów, gdy ci pocierają oczy, dotykają nosa lub ust. Dlatego najważniejsza zasada zapobiegania zarażenia się koronawirusem brzmi: 

MYJ RĘCE! 

A poza tym: 

1. Jeśli nie możesz umyć rąk, unikaj dotykania oczu, ust i nosa. Przeciętny człowiek przeciera ręką te okolice nawet 25 razy w ciągu jednej godziny, oczywiście nieświadomie. 

2. Miej przy sobie środek do dezynfekcji rąk zawierający alkohol, na wypadek, gdybyś nie mógł umyć ich pod bieżąca wodą. 

3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem. 

4. Zachowaj ostrożność w miejscach publicznych oraz transporcie zbiorowym: jeśli dotykasz ogólnodostępnych przedmiotów, nie zbliżaj dłoni do twarzy, zanim ich nie umyjesz. 

5. Miej przy sobie chusteczki higieniczne, zasłaniaj nimi usta i nos podczas kaszlu i kichania, a chusteczkę z zawartością wyrzuć tuż po użyciu. 

6. Nie dziel się jedzeniem i nie korzystaj z przekąsek, które je się przez włożenie dłoni do paczki (np. chipsów). 

7. W okresie wysokiego zagrożenia wirusem, nie witaj się przez podanie ręki ani przez pocałunek w policzek. 

8. Myj ręce regularnie i często, myj też powierzchnie z których korzystasz i najczęściej używane przedmioty (np. klamki, toaletę, powierzchnie stołów). 

9. Staraj się przekazywać powyższe zasady dzieciom. 

10. Wietrz pomieszczenia i dbaj, by powietrze w nim było suche i przewiewne. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY

 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Jeżeli ktokolwiek poweźmie wiadomość o przypadku zakażenia koronawirusem wśród pracowników, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci (przebywających poza terenem szkoły), powinien jak najszybciej powiadomić o tym dyrektora placówki.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NA TERENIE SZKOŁY  PODEJRZENIA PRZYPADKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19

 

W przypadku wystąpienia u ucznia w czasie przebywania pod opieką nauczycieli w szkole bądź pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

 1. niezwłocznie odizolować ucznia/pracownika, umieszczając go w pomieszczeniu
  do tego przeznaczonym;
 2. jeżeli to możliwe- wstrzymać przychodzenie kolejnych osób/ uczniów do budynku szkoły;
 3. powiadomić o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby sanitarne;
 4. ustalić obszar, po którym poruszał się i przebywał potencjalnie zakażony;
 5. ustalić listę osób pozostających z nim w kontakcie;
 6. postępować ściśle wg zaleceń wydanych przez służby sanitarne.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NA TERENIE SZKOŁY  POTWIERDZONEGO PRZYPADKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19

Przez potwierdzony przypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID-19 rozumiemy informację na ten temat przekazaną któremukolwiek pracownikowi szkoły ustnie, telefonicznie, albo pisemnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną), która następnie zostanie potwierdzona przez dyrekcję  szkoły w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakażenie jednej osoby koronawirusem oznacza wystąpienie zagrożenia dla innych osób przebywających czasowo na terenie szkoły, a także dla osób, które w ciągu 24 dni poprzedzających powzięcie informacji o wystąpieniu zagrożenia, przebywały na terenie szkoły i mogły mieć kontakt z osobą zarażoną. 

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę (art. 39 ust. 3 UoSO, art. 7 ust. 2 pkt 1 KN,
§ 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r., dalej jako rozporządzenie
o bezpieczeństwie). Przepisy prawa oświatowego zezwalają na zawieszenie zajęć na czas oznaczony, m.in. jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

Dyrektor placówki winien wówczas: 

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a także osoby przebywające aktualnie z różnych powodów poza placówką, a także rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz powiadomić ich o bezwzględnej konieczności odebrania swoich dzieci w ciągu najbliższej godziny, 

2) powiadomić uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły o potrzebie zachowania spokoju i nie przemieszczaniu się podczas oczekiwania na odebranie przez rodziców (niedopuszczalne jest samodzielne opuszczenie placówek przez uczniów), 

3) powiadomić o wystąpieniu zagrożenia pracowników, którzy z różnych powodów aktualnie znajdują się poza nimi (np. urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja służbowa itp.), 

4) powiadomić przedstawiciela organu prowadzącego, 

5) ogłosić stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii na terenie szkoły oraz podjąć wszelkie działania zmierzające do jak najszybszego czasowego zawieszenia zajęć, ponieważ w przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala
z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o jej zamknięciu (zawieszeniu zajęć) w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Aby skutecznie zawiesić zajęcia na czas oznaczony, dyrektor powinien: 

 • złożyć wniosek do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie zajęć, wskazując czas tego zawieszenia oraz podać jego szczegółowe przyczyny (w uzasadnieniu powołać się na zgromadzone przez siebie dowody, świadczące o zagrożeniu). Ewentualne protokoły powinny być podpisane przez wszystkie osoby biorące udział
  w pomiarach/oględzinach. Do pisma można dołączyć kopie pism mających związek
  z szacowaniem skali zagrożenia, jeżeli takie są w posiadaniu dyrektora. Pismo skierowane do organu prowadzącego powinno być zarejestrowane, a kopia
  z potwierdzeniem doręczenia pozostawiona w dokumentacji szkoły; 
 • uzyskać pisemną o zgodę na zawieszenie zajęć od organu prowadzącego szkołę; 
 • po uzyskaniu zgody skutecznie powiadomić rodziców dzieci uczęszczających
  do szkoły o zawieszeniu zajęć, podając czas zawieszenia, a także w miarę możliwości uzyskując potwierdzenie tego powiadomienia; 
 • powiadomić nauczycieli, aby czas zawieszenia zajęć odnotowali w dziennikach zajęć; 
 • powiadomić o zawieszeniu zajęć, podając przyczyny, Powiatową lub Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; a następnie w porozumieniu z nimi podjąć dalsze kroki profilaktyczne.
 • powiadomić o zawieszeniu zajęć kuratora oświaty; 

 

Ponadto należy:

 • ustalić, w porozumieniu ze służbami sanitarnymi, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy. Decyzja w odniesieniu do uczniów powinna zostać podjęta w kontakcie z jego opiekunami prawnymi.
 • rozważyć możliwości zapewnienia opieki przez szkołę dla dzieci zdiagnozowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jako zdrowe, u których
  po szczegółowych badaniach NIE STWIERDZONO obecności wirusa COVID-19. Rodzic w takim przypadku musi dostarczyć do placówki pisemne potwierdzenie tego faktu. 
 • po zakończeniu dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń, w porozumieniu z organem prowadzącym i Powiatową lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną podjąć decyzję o ewentualnym terminie otwarcia szkoły. 

 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

 

• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut, 

• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów, 

• ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego. 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się: 

• pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 

• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny. 

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 

• Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba że źle się poczują. 

• W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny. 

• Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. (Dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy
i placówki, które nie przebywały w bliskim otoczeniu z osobą chorą). 

 

Należy stosować się do zaleceń Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii zamieszczonych na stronie MEN www.men.gov.pl oraz Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych przez GIS i MZ

Bieżące informacje dotyczące KORONAWIRUSA COVID19 znajdują się na stronie internetowej www.pzh.gov.pl oraz stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.gis.gov.pl.