Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01.02.2023 r.

do 24.02.2023 r.

do godz. 1430

 

 

od 11.04.2023 r.

do 18.04.2023 r.

do godz. 1430

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                    (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

od 01.03.2023 r.

do 08.03.2023 r.

 

 

 

 

 

 

od 20.04.2023 r.

do 21.04.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10.03.2023 r.

 

24.04.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.03.2023 r.

do 17.03.2023 r.

do godz. 1430

od 25.04.2023r.

do 30.04.2023 r.

do godz. 1430

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20.03.2023 r.

 

04.05.2023 r.