ZASADY POSTĘPOWANIA
NA TERENIE SZKOŁY
w okresie trwania epidemii COVID 19

 

 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Na teren szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna. 
 • Dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • Jeżeli ktokolwiek poweźmie wiadomość o przypadku zakażenia koronawirusem wśród pracowników, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci, powinien jak najszybciej powiadomić o tym dyrektora placówki.
 • Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Zaleca się, aby uczniowie i pracownicy na terenie szkoły nie nosili biżuterii na rękach poniżej łokcia (pierścionków, zegarków, bransoletek), gdyż utrudnione jest prawidłowe mycie i dezynfekcja rąk. 
 • Podczas przebywania w szkole uczniowie powinni zachować między sobą dystans co najmniej 2 m od siebie (4 m² na osobę). Dystans ten obowiązuje w szatni, na korytarzach, w bibliotece, w salach lekcyjnych.
 • Uczniowie przebywają na zajęciach w grupach maksymalnie po 12 osób (w wyjątkowych wypadkach 14 - jeśli pozwala na to wielkość sali).
 • Zajęcia trwają nie dłużej niż 45 minut, z przerwą co najmniej 10 – minutową, podczas której uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i nie przemieszczają się bez potrzeby.
 • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które może pozostawiać w indywidualnej szafce, nie powinien wymieniać się przyborami z innymi uczniami.
 • W czasie ograniczonego funkcjonowania placówki nauczyciele, uczniowie nie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia, których dezynfekcja jest utrudniona lub niemożliwa.  
 • Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących stref przebywania.
 • Sposób pracy biblioteki szkolnej regulują odrębne zasady (informacje na ten temat znajdują się na tablicy ogłoszeń biblioteki oraz na stronie szkoły) 
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili
  to uczniowie, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni niezwłocznie opuścić budynek, nie grupować się, a z transportu korzystać, stosując się do obowiązujących zasad (szczególnie dotyczących zachowania dystansu oraz stosowania środków ochrony osobistej).
 • Zużyte środki indywidualnej ochrony (rękawiczki, maseczki, ręczniki jednorazowe) należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych, zamykanych koszy.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby użytkownicy pomieszczeń nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.