REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4. Zgromadzone w bibliotece zbiory można wypożyczać do domu, czytać lub przeglądać na miejscu, bądź wypożyczać na zajęcia lekcyjne.
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania  z telefonów komórkowych.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki  i przestrzegać go.

 

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni (z możliwością przedłużenia terminu zwrotu).
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub mający ważne powody mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

Zasady korzystania z czytelni

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2. Korzystający z czytelni zgłaszają się do bibliotekarza w celu odnotowania obecności.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak  w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 

 

Nie wchodź do pomieszczenia podczas nieobecności bibliotekarki

 

CHCESZ  WYPOŻYCZYĆ  KSIĄŻKĘ ?

 • możesz ją zamówić przez Librusa na konkretny dzień,
 • możesz wypożyczyć ją bezpośrednio w bibliotece (przy zachowaniu środków ostrożności),
 • możesz sprawdzić w Librusie jej dostępność (zakładka Książkie-biblio – przeczytać  i zaakceptować regulamin – w wyszukiwarce wyszukać interesującą nas książkę).

 

ZAPRASZAM

 

 

CHCESZ  ODDAĆ  KSIĄŻKĘ ?

 • na kartce zapisz: imię, nazwisko, klasę, nr,
 • włóż ją do książki przy numerze i pieczątce biblioteki,
 • książkę umieść w pudle znajdującym się na stoliku przy bibliotece, opisanym „Zwrot książek”.

 

DZIĘKUJĘ

 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA  I  UDOSTĘPNIANIA

PODRĘCZNIKÓW / ĆWICZEŃ

uczniom  Szkoły  Podstawowej  im. W. Orkana  w  Maniowach

 

 1. Rodzice / opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z „Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników / ćwiczeń”.
 2. Podręczniki są własnością Szkoły.
 3.  Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową. 
 4. Rodzice / opiekunowie odpowiadają materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie wypożyczonego podręcznika.
 5. Wypożyczanie podręczników z biblioteki odbywa się za pośrednictwem nauczyciela – wychowawcy.
 6. O terminie kolejnych wypożyczeń i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel przedmiotu.
 7. Uczniowie są zobowiązani do dbałości o podręczniki. Należy je obłożyć (nie można używać folii samoprzylepnej); nie wolno w nich pisać i rysować (mają służyć kolejnym wypożyczającym).
 8. Gdy uczeń odchodzi ze szkoły w czasie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest on do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (za pośrednictwem wychowawcy).
 9. Gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole – na czas zakupu przez szkołę podręczników – korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 10. Szkoła nieodpłatnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, bez obowiązku zwrotu (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki). Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 11. W przypadku zniszczenia / zgubienia materiałów ćwiczeniowych rodzic / opiekun zobowiązany jest we własnym zakresie zakupić nowy egzemplarz.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 

 

BIBLIOTEKA  SZKOLNA  ZAPRASZA:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8. 50 – 14.30

8.50 – 14.20

8.50 – 14.20

8.50 – 13.35

8.50 – 12.40

l. 2 – DP

l. 2 – DP

l. 3 – DP

l. 2 – IM

l. 1 – IM

l. 3 - DP

l. 3 – DP

l. 7 – DP

l. 3 – IM

l. 2 – DP

l. 4 – DP, IM

l. 4 – IM

 

l. 4 – DP

l. 4 – DP

l. 5 – IM

l. 7 – DP

 

l. 5 – IM

l. 5 – DP

l. 7 – DP

 

 

 

 

 

oraz  na  każdej  przerwie