Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Dyrektora SP Maniowy
z dnia 12. 09. 2019 r.

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym 

Organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki do ich ukończenia określa Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r.o opiece zdrowotnej nad uczniami 

Zadania związane z organizacją kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty, w formach zapewniających im realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy .

1. Obowiązki rodzica:

- W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w Szkole Podstawowej im.W. Orkana w Maniowach rodzic najpóźniej do 7 września powinien dostarczyć wychowawcy informacje  o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego,  objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm. 

- Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły, rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

-  Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego.

W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka zobowiązani są do przedłożenia informacji: 

a) na jaką chorobę dziecko choruje

b) jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania)

c) konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku leków; w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej - w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę;podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) - czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie  w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadaniewykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodzicówuprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgodapracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły. 

2. Obowiązki Dyrektora:

Jeśli wśród uczniów jest dziecko przewlekle chore, dyrektor  szkoły zobowiązany jest przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu. 

3. Obowiązki wychowawcy:

- Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

- Wychowawca w porozumieniu z nauczycielami na bieżąco informuje rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

4. Obowiązki nauczycieli:

- Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Stany nagłe - natychmiastowa interwencja lekarska. 

W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, dyrektor szkoły, pielęgniarka, wychowawca lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Załącznik nr 1

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO OBJĘCIA OPIEKĄ /

DO PODANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany 

 

.......................................................................................................................................................

               (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

wyrażam zgodę na objęcie opieką przez pracowników szkoły mojego dziecka      ………………………………………………………………………………

upoważniam Panią/Pana ...............................................................................................................

                                       (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

do podania leku 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                                (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina)

 

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.

 

 

............................................................

(imię i nazwisko rodzica/

opiekuna prawnego dziecka)

 

Maniowy, dn. .......................................

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY

NA PODANIA LEKÓW  DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisany 

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

 

wyrażam zgodę na podanie dziecku

......................................................................................................................................................

                                                (imię i nazwisko dziecka)

leku 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

                           (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina)

 

 

 

Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowany o sposobie podania leku/ wykonania czynności medycznej.

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika szkoły)

 

Maniowy, dn. .......................................

 

Dziecko z astmą oraz pyłkowicą, uczulone na pokarmy

NAKAZY

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych.

2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć dodatkowy lek.

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki.

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać  wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy.

ZAKAZY

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.

2. W okresie pylenia roślin dzieci z  pyłkowicą nie powinny ćwiczyć na wolnym powietrzu  oraz uczestniczyć w planowanych wycieczkach, jeżeli nastąpiło nasilenie nieporządanych objawów alergicznych pomimo przyjmowanych leków.  

3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego wysiłku.

OGRANICZENIA

1.Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej

i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia.

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców/ lekarza, co może jeść

w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia.

Dziecko z cukrzycą

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia:

1 . Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk.

2. Ból głowy, ból brzucha.

3. Szybkie bicie serca.

4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia.

5. Osłabienie, zmęczenie.

6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem.

7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka.

8. Napady agresji lub wesołkowatości.

9. Ziewanie/senność.

10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi.

11. Zmiana charakteru pisma.

12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania.

13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność.

14. Drgawki.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.

2. Podać preparat wskazany przez rodzica, który dziecko ma przy sobie lub w plecaku (glukoza, ewentualnie sok)

3. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach.

NIE WOLNO

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego)

2. W przypadku zbyt wysokiego lub niskiego poziomu cukru we krwi uczeń będzie wyłączony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego (pozostaje pod opieką nauczyciela), jeżeli jego stan zdrowia uniemożliwia mu pisanie sprawdzianu z przedmiotu – będzie pisał go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela

OBJAWY HIPERGLIKEMII

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu.

2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji.

3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.

Jeżeli do ww. objawów dołączą:

1. ból głowy, ból brzucha.

2. nudności i wymioty.

3. ciężki oddech może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej.

Należy wtedy bezzwłocznie:

1. Zbadać poziom glukozy.

2. Skontaktować się z rodzicami i wezwać pogotowie.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna),

2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz.,

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna),

3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii

nie obniży się.

Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole:

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także w trakcie trwania lekcji.

2. Możliwość podania insuliny.

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą

insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję.

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną, dyrektorem i rodzicami dziecka.

5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet  w trakcie trwania lekcji.

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych

Dziecko z epilepsją

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY:

1.  Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku.

2. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary,

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę.

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości.

5. Jeżeli rodzice zgłosili taką konieczność, by po wystąpieniu napadu padaczkowego zawiadomić służby medyczne- należy niezwłocznie wezwać pogotowie

NIE WOLNO:

1. Podnosić pacjenta.

2. Krępować jego ruchów.

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust.

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły.

Dziecko z ADHD, czyli zespołem hiperkinetycznym

W pracy szkolnej uczniowie z ADHD wymagają od nauczycieli:

1.Poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka

( tj. : brak koncentracji na szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach, nierespektowanie podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i wypełnianiem codziennych obowiązków, dezorganizacja, szybkie rozpraszanie się pod wpływem bodźców zewnętrznych, nadmierna ruchliwość i gadatliwość, przerywanie bądź wtrącanie się do rozmowy )

2. Akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów uwagi i zainteresowania.

3. Organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodźców.

4. Stosowania wzmocnień ( pochwał, nagród )

5. Skutecznego komunikowania ( krótkie instrukcje, powtarzanie )

6. Konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i zasad.

7. Elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania emocji.