CEREMONIAŁ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
im. Władysława Orkana w Maniowach

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.

Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część przyjętej tradycji szkolnej i wiąże się  z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

S Z T A N D A R    S Z K O L N Y 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

      Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. 

3. Insygnia pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie dyrektora.

4. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VIII wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w  następującym składzie: chorąży (sztandarowy) i 2 uczennice asystujące. Wybierane są dwa składy – zasadniczy i rezerwowy.

5. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas VII oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej  i przez nią zatwierdzone. 

6. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego wychowawca klasy powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.

7. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). 

8. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 

Uczeń - ciemne spodnie, biała koszula, ciemne buty.

Uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice, ciemne buty.

Dodatkowo elementem stroju pocztu sztandarowego są granatowe  togi.

10. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

11. Insygnia pocztu sztandarowego: 

 • granatowe togi z żółtą obszywką
 • biało – czerwone szarfy
 • białe rękawiczki.

12. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

                 a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

                 b)      ślubowanie klas pierwszych,

                 c)      uroczystości rocznicowe: Święto Niepodległości  i  Konstytucja 3 Maja

                 d)     uroczyste zakończenie roku szkolnego

13. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

14. Sposób udekorowania sztandaru kirem: 

-wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

15. Chwyty sztandaru: 

  • -   postawa – zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.
  • - postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".
  • - postawa „na ramię”- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.
  • - postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".
  • - salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy prezentuj-"Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."
  • - salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. 

Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar

      „baczność” - bierze sztandar na ramię.

16. Dopuszcza się możliwość umocowania sztandaru na specjalnie do tego przeznaczonej podstawie.

17. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

a)      wprowadzenie sztandaru

L.p.

Komendy

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

proszę o powstanie

przygotowanie do wyjścia

postawa „na ramię”

 

2.

„baczność” -  poczet sztandarowy sztandar wprowadzić 

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- w postawie „na ramię w marszu”

- postawa „prezentuj”

3.

„do hymnu”

postawa
„zasadnicza”

postawa „salutowanie w miejscu”

4.

„po hymnie”

spocznij

- postawa „prezentuj”

- postawa „spocznij”

 

5.

można usiąść

spocznij

postawa „spocznij”

 

 

b)      wyprowadzenie sztandaru

1.

proszę o powstanie

spocznij

postawa „spocznij”

 

2.

„baczność” - poczet sztandarowy  sztandar wyprowadzić

- postawa - zasadnicza -

- wyprowadzenie sztandaru

postawa „zasadnicza”

 

postawa „na ramię w marszu”

3.

„spocznij”

 

 

 

18. Ceremoniał przekazania sztandaru. 

L.p.

Komendy

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę wstać

postawa 

„spocznij”

postawa „spocznij”

2.

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu  do przekazania sztandaru- wystąp

postawa
„zasadnicza”

-postawa „zasadnicza”

postawa „prezentuj”

3.

„baczność”- sztandar przekazać 

dotychczasowa  asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie  

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

- przekazuje togę, potem rękawiczki

- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"

- sztandar w postawie „spocznij”

 

4.

„baczność” ustępujący poczet odmaszerować „spocznij”

postawa „zasadnicza”

postawa „spocznij”

postawa „prezentuj”

postawa „spocznij”

5.

„baczność”-  poczet sztandarowy  sztandar wyprowadzić

postawa „zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

postawa „zasadnicza”

postawa „na ramię w marszu”

6.

„spocznij”

 

 

 

 

 

19. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

 

L.p.

Komendy

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wstać

 

 przygotowanie do wyjścia

 postawa „na ramię”

 

2.

„baczność” - poczet sztandarowy  sztandar wprowadzić

- wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa  „na ramię w marszu”

-postawa zasadnicza 

3.

„do ślubowania”

Postawa "zasadnicza"

-postawa „prezentuj”

-postaw „salutowanie w miejscu”

4.

"po ślubowaniu"

Postawa "spocznij"

-postawa „prezentuj”

-postawa „zasadnicza”

5.

„baczność”- poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić

- postawa - zasadnicza -

wyprowadzenie sztandaru

- postawa „zasadnicza”

- postawa „na ramię w marszu” 

6.

spocznij

 

 

 

Na wszystkich uroczystościach z udziałem sztandaru uczniów szkoły obowiązuje strój galowy (odpowiednio dla dziewczynki/chłopca) – eleganckie białe bluzki/koszule i ciemne (czarne lub granatowe)  spódnice/ spodnie.

20.  Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

UROCZYSTOŚCI   SZKOLNE

         UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

               1. Każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.

               2. Uczniowie występują w strojach odświętnych.

               3. Uroczystość składa się z:

  • − części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego);
  • − powitanie uczniów (okolicznościowe przemówienie);
  • − części końcowej (wyprowadzenie sztandaru).

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

                1. Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych.

                 2. Uroczystość składa się z:

                 − części artystycznej,

                 − części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, złożenia przysięgi, pasowania na ucznia),

                 − części końcowej (wyprowadzenie sztandaru).

               3. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność.

               4. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez dyrektora:

Ślubuję być dobrym Polakiem, - ślubuję!

Ślubuję dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły - ślubuję!

Ślubuję, że będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować,  kiedy urosnę - ślubuję!

Ślubuję, że będę starał się być dobrym kolegą  -  ślubuję

 Ślubuję  swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom  -  ślubuję!

              5. Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię, mówi:

 Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Maniowach.

              6. Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO

1. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. 

2. Uczniowie występują w strojach galowych. 

3. Uroczystość składa się z: 

 ̶   części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, przekazanie Sztandaru uczniom klas siódmych, wręczenia nagród i dyplomów, pożegnanie absolwentów klas ósmych przez Radę Rodziców, młodszych kolegów, wyprowadzenie Sztandaru),

 ̶   części artystycznej.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 opracowały : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Krystyna  Pańszczyk, Bożena Marek