Regulamin przewozu uczniów do i ze Szkoły Podstawowej
im. W. Orkana w Maniowach

Podstawa prawna:
Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1


Przepisy ogólne
1. Organizatorem dowozu dzieci do szkoły z terenu Gminy Czorsztyn jest Urząd Gminy Czorsztyn, który zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka przekracza:
· 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
· 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjum,
· 3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich).

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu oraz przewoźnikowi. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września.
3. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół, aby ustalić harmonogram dowozów/odwozów.
4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.
5. Dyrektor z wyprzedzeniem informuje przewoźnika o planowanych zmianach
w terminachgodzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
6. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu/busa, które ustalają dyrektorzy szkół, są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.
7. W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku max 25 min, po czym wracają do domów lub na świetlicę szkolną.


§ 2


Uczeń
1. Z przewozów korzysta w pierwszej kolejności każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, który objęty jest bezpłatnym dowozem, w każdej chwili mogą zrezygnować z przewozu, ale muszą to zrobić w formie pisemnej.
3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
• wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody opiekuna dowozu;
• wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
• zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
• żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym;
• rozmawiać z kierowcą,
• dokonywać zniszczeń w autobusie.
5.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko w ustalonym przez dyrektora szkoły miejscu uzgodnionym z przewoźnikiem.
6. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
8. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.
9. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.
11. W przypadku ( dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus/bus, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.
12. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy.


§ 3


Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach ( w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

§ 4


Opiekun przewozu/kierowca
1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, wg listy uprawnionych i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować szkołę.
4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.
5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu/busa przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę szkoły oraz w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa przy szkole a w drodze powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa - opiekę nad nim sprawuje szkoła.
8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w dzienniku.


§ 5


Obowiązki przewoźnika
Obowiązkiem przewoźnika jest:
1. terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. przewożenie uczniów autobusami/busami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
3. właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
5. w przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego
warunki określone w powyższych punktach;
6. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania rozkładów jazdy, ustalenia miejsc wsiadania i wysiadania uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.


§ 6


Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
• podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą
• w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorem lub samodzielnie dyrektor szkoły.
3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.