REGULAMIN 

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kształcenia na odległość określa:
 1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 4. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 5. możliwość modyfikacji szkolnego  zestawu programów nauczania,
 6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

 § 2

Postanowienia szczegółowe

 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
 2. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w placówce,
 3. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
 4. nauka prowadzona na odległość będzie odbywać się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, który będzie również podstawowym sposobem komunikacji z nauczycielami,
 5. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów        udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
  a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
 6. nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
 7. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji zdalnej, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych, 
 8. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 9. wychowawca klasy, poprzez kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, ma za zadanie monitorować pracę zdalną uczniów, a w razie problemów interweniować i powiadomić dyrektora szkoły,
 10. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.
 1. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:
 1. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane w formie pisemnej do dyrektora szkoły,
 3. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez dziennik elektroniczny, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje,
 4. nauczyciel, pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły,
 5. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania), 
 6. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
  O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie pisemnie zawiadomić dyrektora szkoły,
 7. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny, czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 8. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 9. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, bądź ma do nich ograniczony dostęp, zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

 

 1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:
 1. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w planie lekcji, 
 2. ćwiczenia i zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania łącznie z czasem lekcji prowadzonych zdalnie nie przekraczał czasu określonego w planie lekcji klasy, 
 3. zdalne nauczanie należy prowadzić, łącząc naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
 4. wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy kolejny tydzień, kontrolując, na podstawie informacji uzyskiwanych od innych nauczycieli, rodziców oraz uczniów, ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia. Jeśli uzyska informacje, że ilość materiału i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów, konsultuje ten fakt z nauczycielami, aby ustalić, jakie treści można przełożyć na kolejny dzień czy tydzień lub w jaki inny sposób zrealizować daną partię materiału,
 5. każdy nauczyciel jest zobowiązany zapisać zadanie domowe w odpowiedniej zakładce, 
  a sprawdziany i kartkówki w dzienniku elektronicznym jako tzw. wydarzenie w zakładce terminarz. Wszystkie zadania i lekcje wprowadzone do dziennika muszą być zgodne
  z planem lekcji.  W trakcie tygodnia nie można dokładać nowego materiału/lekcji, która nie była ujęta w tygodniowym planie pracy danej klasy.
 6. Każdy nauczyciel przed dodaniem nowego zadania domowego lub sprawdzianu,  kartkówki winien sprawdzić, czy w danej klasie nie została przekroczona już maksymalna ilość sprawdzianów/kartkówek na dzień/tydzień.
 1. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
 2. zamieszczenia informacji o sposobie przeprowadzenia przez niego lekcji, czy zadania prac w dzienniku elektronicznym, w ramach obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
 3. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 2 dni wcześniej,
 4. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisywać oznaczenie: nz – nauczanie zdalne.
 1. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:
 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 2. każdy nauczyciel korzystający z e-podręczników lub e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do wicedyrektora szkoły wraz z podaniem nazwy e-podręcznika, autora oraz wydawnictwa w terminie do 3 dni od wejścia w życie poniższego regulaminu.
 1. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
  i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
  w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:
 1. podczas pracy na odległość każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac
  i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu, 
 2. nauczyciel poprzez dziennik elektroniczny przekazuje uczniom i rodzicom informacje
  o uzyskanych przez ucznia ocenach bądź za co w danym tygodniu uczeń może być oceniony,
 3. każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku
  z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie,
 4. nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania w dzienniku elektronicznym, zobowiązany jest do załączenia informacji, w jakiej formie będzie kontrolował jego wykonanie (wysłanie załącznika, zdjęcia, czy odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego),
 5. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do dziennika elektronicznego w terminie maksymalnie do 7 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
 6. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 7. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 8. uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac, może otrzymać ocenę niedostateczną,
 9. w jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy.
 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:
 1. niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy. 

 

 § 3

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.