Regulamin organizacji wycieczek szkolnych i opieki podczas wyjść
w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz. 1055)


§ 1


Postanowienia ogólne
1. Wycieczki, wyjścia ze szkoły i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. W organizowaniu wycieczek i innych form turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2) poznawanie kultury i języka innych państw,
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
4. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
5. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach, zwanych dalej "wycieczkami":
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu realizacji bądź uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, często jako klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach jednej lub kilku lekcji.
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

§ 2


Organizacja wycieczek
1. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor, zatwierdzając kartę wycieczki.
4. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik do regulaminu.
5. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia (wzór listy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu). Listę uczniów podpisuje dyrektor.
6. Wycieczka klasowa może być zorganizowana, jeżeli przynajmniej 80% uczniów zadeklaruje w niej udział.
7. Wycieczki międzyoddziałowe mogą być zorganizowane, jeżeli udział w nich zadeklaruje przynajmniej 50% uczniów z każdego z oddziałów. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na inny skład uczestników.
8. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:
1) dyrektor jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki;
2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;
3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
9. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
10. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
11. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora.
12. W przypadku specjalistycznej wycieczki, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. 3 kierownik wycieczki i opiekunowie są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.


§ 3


Kierownik wycieczki
1. Kierownik wycieczki:
1) opracowuje program wycieczki;
2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;.
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia wycieczki oraz w przyjęty w szkole sposób przekazuje te informacje rodzicom.
.


§ 4


Opiekun wycieczki
1. Opiekun wycieczki:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu,
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika
2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.


§ 5


Uczestnicy wycieczki
1. Uczestnikami wycieczki organizowanej przez szkołę są jej uczniowie.
2. Podczas wycieczki uczniowie mają obowiązek:
1) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
2) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników,
3) przestrzegać przepisów ruchu drogowego,
4) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki,
5) pozostawiać po sobie czystość i porządek,
6) posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną ( o ile program wycieczki będzie tego wymagał),
7) poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i przyjmowanych lekach.
3. Podczas wycieczki uczniom nie wolno:
1) łamać regulaminu wycieczki,
2) łamać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa,
3) łamać wewnętrznych regulaminów w miejscach postoju lub noclegu,
4) oddalać się z miejsca, w którym przebywa grupa,
5) palić papierosów, pić alkoholu lub stosować innych używek.
4. Uczniowie, którzy naruszają regulamin wycieczki, mogą być z tej wycieczki wydaleni.
5. Wydalonych uczniów odbierają rodzice/prawni opiekunowie.
6. Wobec uczniów naruszających w rażący sposób dyscyplinę dyrektor może zastosować także inne kary przewidziane w Statucie szkoły.


§ 6


Finansowanie wycieczek
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt ponoszony przez jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków rady rodziców lub z innych źródeł.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora.
6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
7. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.

 

§ 7


Dokumentacja wycieczki
1. Dokumentację wycieczki stanowią:
1) zatwierdzona przez dyrektora karta wycieczki z harmonogramem;
2) lista uczestników podpisana przez dyrektora;
3) pisemna zgoda rodziców na wycieczkę (z ewentualnym potwierdzeniem wpłaty);
4) regulamin zachowania uczniów podczas wycieczki lub podpisane oświadczenie uczniów, że zapoznali się z nim;
5) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku konieczności dodatkowego ubezpieczenia);
6) preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.
2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 winna być złożona dyrektorowi do zatwierdzenia w terminie minimum 2 dni przed jej rozpoczęciem (chyba że jest to wycieczka zagraniczna, wówczas terminy złożenia dokumentacji wynikają z odrębnych regulacji).
3. Rozliczenie wycieczki przekazuje się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia do zatwierdzenia przez dyrektora.
4. Kopię karty wycieczki oraz jeden egzemplarz listy uczestników kierownik wycieczki winien posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki. Oryginały pozostają w dokumentacji szkolnej.
5. Po zatwierdzeniu przez dyrektora, dokumentację należy przekazać zastępcy dyrektora, u którego winien znajdować się komplet dokumentów.


§ 8


Zasady organizowania wycieczek
1. Każda wycieczka powinna być zatwierdzona przez dyrektora.
2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli według następujących zasad:
1) wycieczka na terenie Maniów, bez korzystania ze środków lokomocji - minimum 1 opiekun na grupę (1 klasę) uczniów;
2) wycieczka z korzystaniem ze środków transportu (autobus miejski, tramwaj, metro, autokar, pociąg) - minimum 2 opiekunów na grupę uczniów.
3. Każdą wycieczkę rozpoczyna się i kończy na placu szkolnym w obecności wszystkich opiekunów.
4. Uczeń może samodzielnie wrócić do domu z miejsca innego niż plac szkolny tylko na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów.
5. Podczas wycieczki kierownik lub wyznaczony przez niego opiekun sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Nie wolno organizować wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.
7. Przed wyruszeniem na wycieczkę kierownik wycieczki zobowiązany jest pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa, postanowieniach statutu dotyczących obowiązków ucznia oraz o sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
8. Podczas wycieczek po mieście kierownik wycieczki w szczególności:
1) przed rozpoczęciem zwiedzania miasta informuje uczniów o harmonogramie wycieczki i miejscu docelowym tak, aby w razie zgubienia się uczniowie potrafili dotrzeć do miejsca zbiórki,
2) prowadzi uczniów po ulicach, chodnikach i terenach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
3) organizuje przechodzenie przez jezdnię w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię w zwartej kolumnie,
4) odpowiada za uczestników wycieczki przez cały czas, dlatego nie może pozwolić uczniom na tzw. czas wolny, nawet w czasie przerwy przewidzianej na posiłek.
9. Podczas wycieczek autokarowych kierownik wycieczki w szczególności:
1) powiadamia ewentualnie policję o potrzebie sprawdzenia wynajętego środka transportu,
2) pilnuje ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe,
3) pilnuje, aby uczniowie nie chodzili po autokarze, nie wychylali się przez okna, nie wyrzucali przez okna śmieci itp.,
4) przestrzega postojów pojazdu tylko na parkingach lub innych wyznaczonych miejscach,
5) organizuje bezpieczne wysiadanie w razie konieczności zatrzymania się na trasie.
10. Podczas wycieczek środkiem transportu zbiorowego kierownik wycieczki i opiekunowie w szczególności:
1) przed wejściem do pojazdu informują uczniów o nazwie przystanku docelowego oraz podają orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,
2) przed wejściem do pojazdu sprawdzają, czy wszyscy uczniowie mają ważny bilet autobusowy,
3) wsiadają ostatni do pojazdu i wysiadają zeń pierwsi,
4) pilnują, aby wszyscy uczniowie znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra),
5) dbają o właściwe, nie zakłócające spokoju innych pasażerów, zachowanie uczniów w pojeździe
11. Podczas pieszych wycieczek plenerowych (do lasu, do parku, na ognisko) obowiązują następujące zasady:
1) podczas marszu wzdłuż ulicy należy poruszać się lewą stroną drogi,
2) w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach,
3) uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni ubiór (długie spodnie, nieprzemakalne buty, kurtkę przeciwdeszczową),
4) rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.
12. Podczas wycieczek w góry obowiązują następujące zasady:
1) wycieczki piesze na terenach górskich leżących powyżej 1 000 m.n.p.m. mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.
2) wycieczki piesze na terenach położonych poniżej 1 000 m.n.p.m., których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.
3) uczestnicy wycieczek poruszają się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych,
4) długość trasy oraz stopień jej trudności powinien być dostosowany do wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczestników.
13. Nauczyciel organizujący klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach jednej lub kilku lekcji w celu realizacji programu nauczania, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora lub wicedyrektora, nie musi natomiast mieć pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów, wypełniać dokumentacji, o której mowa w § 2 i 5.
14. Wyjście, o którym mowa w pkt 13., należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i przeznaczonej do tego tzw. „ Księdze wyjść”.
15. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa, szczególnie uczniów klas młodszych i oddziałów przedszkolnych, dodatkową opiekę nad dziećmi w trakcie wyjść, o których mowa w pkt.13., może sprawować wyznaczony przez dyrektora pracownik niepedagogiczny szkoły.


§ 9


Opieka nad uczniami podczas zawodów sportowych i konkursów
1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zawodów i konkursów odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.
2. Opiekunowie co najmniej na 1 dzień przed zawodami/ konkursem składają u dyrektora dokumentację obejmującą listę uczniów – uczestników, określenie miejsca i przewidywany czas trwania zawodów / konkursu oraz środek transportu.
3. Jeżeli zawody/ konkursy odbywają się poza szkołą, nauczyciel na miejsce zbiórki i miejsce zakończenia wyjazdu wyznacza plac przed szkołą.
4. Nauczyciel może zezwolić uczniowi na samodzielne dołączenie do grupy lub samodzielny powrót do domu z miejsca innego niż plac przed szkołą na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do opieki nad uczniami także podczas przejazdu na zawody sportowe/ konkursy i powrotu z nich.
6. Przejazdy na zawody mogą odbywać się tylko transportem do tego uprawnionym (nie wolno przewozić uczniów prywatnym transportem).

§ 10


Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów wychowawca wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim (lub w celu informacyjnym dołącza do dziennika).
2. Kierownik wycieczki w szczególnych przypadkach (np. wycieczek zagranicznych) powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz. 1055); Statut Szkoły, Kodeks pracy.