REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

  1. Każdy ma prawo do szczęścia.
  2. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.
  3. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły. 
  4. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia o godzinie 7.50 i widoczny jest na gazetce Samorządu Uczniowskiego
  5. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
  6. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.
  7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i klasówek.
  8. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły. 
  9. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu. 
  10. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 13 września 2023 r. aż do końca roku szkolnego.