Szanowni Państwo!

Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Według zapisów projektu rozporządzenia na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego (w naszej szkole – oddziały przedszkolne). W szkole nadal można organizować konkursy, olimpiady oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych. Dodatkowo szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńcze oraz zapewnić możliwość udziału w zajęciach zdalnych na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. W tym celu zainteresowany organizacją takich zajęć i opieki rodzic powinien złożyć do dyrektora szkoły stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem. Ponadto w szkole dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia (zdalne bądź stacjonarne) „w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania (…)”. O sposobie organizacji takich zajęć decyduje dyrektor, a robi to na uzasadniony wniosek rodzica i z uwzględnieniem możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły. W każdym innym przypadku w szkole nie można zorganizować zajęć stacjonarnych.
W razie wątpliwości zachęcam do zapoznania się z treścią rozporządzenia i informacjami zamieszczonymi na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach